Eelimi koguduse rajaja Y. V. Ölvingssoni elust

Evald Kiili (1997, lk 7j) „Meenutusi nelipühi ärkamisest Eestis“ võtab vaatluse alla nelipühaliikumise esimese Eesti Vabariigi ajal, sidudes kohalike koguduste töö tervikuks laiema ajaloolise taustaga. Kiil alustab liikumise põhjendamisega Apostlite tegudes kirjeldatud nelipühapäevaga, näitab usklike vaimulikke igatsusi XIX sajandi lõpul, vaimulikke ärkamisi Walesis, Indias Muktis, Los Angeleses ja Skandinaavias. Nelipühasõnum jõudis pea Saksamaalt ja Skandinaaviast pärit kuulutajate kaudu Eestimaale, nii Tartu, Tallinna, Narva, Noarootsi jne. On fakt, et esimesel Eesti Vabariigi ajal alguse saanud Noarootsi Riguldi ja hiljem Tallinna Vaba Evangeeliumi (Nelipüha) kogudused rajati ühe ja sama Rootsi misjonäri Yngve Valdemar Ölvingssoni poolt (samas, lk 37). Tema erakordne elu ja panus nelipüha liikumise edendamisel oleks väärt põhjalikumat uurimust, kuid siinkohal lühidalt mõningad faktid tema kohta. Y.V. Ölvingsson sündis 12. Augustil 1893 Vissefjärdas Rootsis. Ta oli Hilda ja Ölving Petterssoni esimene üheteistkümnest lapsest. Ristimisel sai ta nimeks Yngve Voldemar Ölvingsson. Selline perekonnanime muutus oli siis Rootsis tavaline ja tõlgituna tähendab Ölvingu poeg (Hallman, 2013). 1914. aastal teenides Esimese Maailmasõja ajal Rootsi sõjaväes, kohtus ta usklike sõduritega ja sai usklikuks. 1918. Aastal võttis Y.V. Ölvingsson osa metodisti kiriku piiblikursusest Stockholmis kus koges Püha Vaimuga ristimist. Järgmisel aastal algasid kahe ja poole aasta pikkused teoloogia õpingud Uppsala metodisti usuteaduste seminaris. Y.V. Ölvingsson teenis kaasa nii Uppsala koguduses kui Põhja-Rootsi nelipühaliikumises. Soovides minna Siberisse misjonäriks, ei saanud ta alguses viisat, kuid sobivat hetke oodates tuli ta Eestisse Noa-Rootsi vene keelt õppima. Seal viibides, leidsid kohalikud, et tema on just õige mees alustama palvetundide pidamist nii Riguldis, Noa-Rootsis, Vormsil kui paljudes teistes Eestimaa paikades (Ölvingsson, Mälestusi neljakümne üheksa aastasest usuelust, 1963, lk 169j). Y.V. Ölvingsson toimetas ka ajakirja „Valgus“, mille ta 1924. aastal asutas. Selle kaudu võisid paljud usklikud saada vaimutoitu ja usulist tarkust ning julgustust. Ajakiri ilmus algusaastatel harvem, kuid hiljem 1 kord kuus 1940. aastani (Tutt, 2002, lk 34, 58). Jättes Noa-Rootsi töö juhtimise Oskar Larsonile tuli Y.V. Ölvingsson 1925. aastal Tallinnasse ja koos kohalike nelipühimeelsete usklikega alustas koosolekute pidamist. Nii sündiski 1926. aastal alguses Tallinna Vaba Evangeeliumi kogudus (Hanson, 1996, lk 1). Järgmisel, 1927. aastal töötas ta Tartus, kuid Tallinna kogudusevanema Elof Hanssoni haigestumise tõttu pöördus pealinna tagasi, kus põhiliselt teenis kuni 1943. aastani (Brännström, 2013). Sel ajal oli koos misjonipunktide ja tööharudega koguduses üle 1500 liikme (Võitluste teedel, 1940, lk 58j). Voldemar Ölvingsson abiellus 7. veebruaril 1927. aastal Noa-Rootsist pärit Maria Sedmaniga. Nende perre sündis 1933. aastal poeg Egon (Hallman, 2013). Teise maailmasõja ajal peitis ta end nõukogude sõjaväe eest...

Read More

Tallinna Nelipühakogudus Eelim vaimuliku töö ülevaade Tatari tn. 52 hoones

„Jumala veesooned on täis vett“ just nende sõnadega alustab toonane Eelimi koguduse vanem Valdemar Ölvingsson ülevaadet koguduse vaimulikust arengust ja Jumala tööst artiklis ajakirjale Valgus, mis on ka antud ettekande materjalide allikaks. See ajakiri asutati 1924. aastal Haapsalus hilisema Eelimi koguduse pastori Valdemar Ölvingssoni poolt, kelle abiliseks oli Aleksander Söderlund. Ajakiri sai Eestiaegse Nelipühaliikumise üheks vaimulikuks tugisambaks. Selle sisu oli nii evangeelne kui ka õpetuslik. Samuti andis sama kirjastus välja ka muud vaimulikku kirjandust: Piibli sõnaraamatuid, pühapäevakoolile mõeldud materjale, lasteraamatuid, traktaate ja muu seas sai sealt osta ka postkaarte. Samuti pärineb ettekande info ka juba olemasolevatest Eelimi koguduse ajalugu käsitlevatest trükistest. Kuigi meil on täna Eelimi kiriku 82. aastapäev, heidame ettekandes põgusa pilgu nii koguduse algusaastatele kui ka aastatele nende uues pühakojas. Meie Tallinna koguduse asutamine toimus Rootsist Eestisse elama asunud evangelisti Yngve Valdemar Ölvingssoni eestvõttel. Noarootsis elades oli tema töö põhjustanud vaimuliku ärkamise. Jättes selle töö juhtimise Oskar Larssonile tuli ta 1925. aastal Tallinnasse. Koos grupi nelipühalike vaadetega usklikega üüris ta tantsukooli saali Pikk tn. 60. Kuulutustöö oli vaatamata kitsastele oludele väga tulemuslik. Valdemar Ölvingsson toob välja ühe põhjuse, mis pani inimesi kokku tulema ja Jumala liikuma:“ Pean ütlema, et HINGEDE VÕITMISE IND iseloomustas usklikke Eestis. See oli põhjus, et töö kasvas, moodustati kogudusi ja ehitati palvemaju. Vaimuliku liikumise vastased ei saanud edasiminekut takistada. Peagi üüriti endale endises II Baptisti koguduse palvelas Mardi tn. 15 suuremad ruumid, kuhu tulid kokku sajad inimesed ning paljud neist said päästetud ja Püha Vaimuga ristitud. Koguduse asutamiskoosolek toimus 2.02.1926. a. Kogudus sai nimeks Tallinna Vaba Evangeeliumi Kogudus ning sinna kuulus asutamise hetkel 102 liiget. Koguduse töö oli õnnistusrikas, avaldusid vaimuanded ja toimusid pöördumised. Koguduse esimeseks aastakoosolekuks oli liikmete arv enam kui kolmekordistunud, s.o 315 inimest. 1926. aasta augustikuu Valguses kirjutab tollane pastor koguduse asutamise põhimõtetest. Kokkuvõtlikult artiklit refereerides, ta kirjutab, et meile on väga tähtis Issanda mõtteid ja kavatsusi tundma õppida. Kui meie õnnistust saada tahame, et teistele õnnistuseks olla, peame meie elama ja töötama Issanda tahtmise järele. Kui meie kogudusi asutame, peab see toimuma Jumala sõna kohaselt. 1. Aj 28:19 kohaselt sai ka Saalomon õpetuse Issanda käest templi rajamiseks. Inimesed ütlevad, et isegi piibliajal ei olnud kogudus ideaalne. Kuid kõigi nende vigade juures tegid apostlid, mis võimalik, et kogudus võiks saada oma õige kuju. Fl 1:6 ütleb Paulus: Olen selle peale julge, et see kes teie sees on alanud head tööd, selle ka lõpetab Jeesuse Kristuse päevani. Siiski igatseme, et kogudus...

Read More